ISTEs standarder for eleverInternational Society for Technology in Education (ISTE) har eksistert siden 1979 og har som mål å fremme læring og god undervisning gjennom bruk av teknologi i grunnskolen og lærerutdanningen. Prosjektet har også private aktører som samarbeidspartnere. I prosjektet fremheves bruk av teknologi i læringsarbeidet, og det pekes på bruk av teknologi som en motivasjonsfremmende faktor i skolen.ISTE Standards består av seks hovedområder som hver beskriver fire kompetanser/ferdigheter. Disse er skrevet som standarder, det vil si hva elevene er forventet å mestre.
Kreativitet og innovasjonElevene kan demonstrere kreativ tenkning, bygge opp kunnskap og utvikle innovative produkter og prosesser ved å bruke teknologi. De kan:– anvende eksisterende kunnskap til å generere nye ideer, produkter eller prosesser– lage originale arbeider som uttrykker egne eller en gruppes meninger– anvende modeller og simuleringer til å utforske komplekse systemer og utfordringer– identifisere trender og fremtidige muligheter
Kommunikasjon og samarbeidElevene bruker digitale verktøy og miljøer til å kommunisere og samarbeide, også på avstand, for å støtte individuell læring og bidra til andres læring. De kan:– samhandle, samarbeide og publisere sammen med andre elever, eksperter eller andre ved å ta i bruk ulike digitale miljøer og medier– kommunisere informasjon og ideer effektivt til ulike mottagere ved hjelp av medier og formater– utvikle kulturell forståelse og global bevissthet ved å delta i samarbeid med elever fra andre kulturer– bidra i prosjektgrupper for å produsere originale arbeider eller løse utfordringer
Undersøkelse og informasjonsflytElevene anvender digitale verktøy til å samle inn, evaluere og anvende informasjon. De kan:– planlegge strategier for problemløsning– finne, organisere, analysere, evaluere, sette sammen og anvende informasjon på en etisk måte, fra ulike kilder og medier– evaluere og velge ut informasjonskilder og digitale verktøy tilpasset spesifikke oppgaver– behandle data og rapportere resultater
Kritisk tenkning, problemløsning og beslutningstagningElevene bruker kritisk tenkning til å planlegge og utføre undersøkelser, lede prosjekter, løse problemer og ta informerte beslutninger ved å bruke hensiktsmessige digitale verktøy og ressurser. De kan:– identifisere og definere faktiske problemer og sentrale spørsmål som må undersøkes– planlegge og lede aktiviteter for å utvikle løsninger eller fullføre prosjekter– samle inn og analysere data for å identifisere løsninger og/eller ta informerte beslutninger– bruke ulike prosesser og perspektiver for å vurdere ulike løsninger
Digitalt medborgerskapElevene forstår menneskelige, kulturelle og sosiale utfordringer knyttet til teknologi og handler i tråd med normer og regler. De kan:– være talsmenn for og praktisere sikker, lovlig og ansvarlig bruk av informasjon og teknologi– utvise positive holdninger til bruk av teknologi som støtter opp om samarbeid, læring og produktivitet– vise personlig ansvar for livslang læring– vise lederskap i digitalt medborgerskap
Teknologiske operasjoner og begreperElevene utviser en god forståelse for teknologiske begreper, systemer og operasjoner. De kan– forstå og bruke teknologiske systemer– velge ut og anvende programmer effektiv og produktivt– feilsøke systemer og programmer– overføre nåværende kunnskap til læring av ny teknologi
NOU 2014: 7 s.123Elevenes læring i frem tidens skole Kapittel 8Kilde: ISTE 2014, utvalgets oversettelse