Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 21. juni 2013 et utvalg for å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Utvalget har gjennom hele perioden blogget og invitert andre til å blogge - resultatet finner du her Ludvigsen-utvalget.
Delutredning NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole.
Innstilling (NOU 2015:8) Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser.
Fornying og fire kompetanseområderUtvalget anbefaler fornying av skolens fag slik at de på en bedre måte ivaretar fremtidens kompetansebehov. Dette vil kreve fornyede læreplaner, utvikling av veilednings- og støtteressurser, og endringer i styringsdokumentene for å sikre sammenheng. På bakgrunn av utviklingstrekkene anbefaler utvalget fire kompetanseområder som grunnlag for fornyelse av skolens innhold (fag):
– fagspesifikk kompetanse
– kompetanse i å lære
– kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
– kompetanse i å utforske og skape

Et bredt kompetansebegrep
Et bredt kompetansebegrep involverer både kognitive og praktiske ferdigheter og sosial og emosjonell læring og utvikling, reflekteres i alle de fire kompetanseområdene.

Kompetansebegrepet
Kompetanse betyr å kunne mestre utfordringer og løse oppgaver i ulike sammenhenger og omfatter både kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell læring og utvikling, inkludert holdninger, verdier og etiske vurderinger.Kunnskaper, ferdigheter, holdninger og etiske vurderinger er alle forutsetninger for og deler av det å utvikle kompetanse. For å vise kompetanse må elevene ofte anvende ulike kunnskaper, ferdigheter og holdninger i sammenheng.
Fagspesifikk og fagovergripende kompetanseI utredningen skilles det mellom fagspesifikke og fagovergripende kompetanser. Fagspesifikke kompetanser er knyttet til vitenskapsfag og andre fag-/kunnskapsområder som skolefagene bygger på. Fagovergripende kompetanser er relevante for mange ulike fag og kunnskapsom- råder. Fagspesifikke og fagovergripende kompe- tanser må integreres i fag og utgjør til sammen kompetansen i et skolefag.
DybdelæringDybdelæring dreier seg om elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper, begreps- systemer, metoder og sammenhenger innenfor et fagområde. Det handler også om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av fag- eller kunnskapsområder. Dybdelæring inne- bærer at elevene bruker sin evne til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring til å konstruere en varig forståelse.
ProgresjonElevers forståelse utvikler seg over tid i et læringsforløp innenfor et bestemt fagområde. Progresjon skaper utviklingsprosesser som muliggjør dybdelæring.
https://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDFS.pdf s.14
Det mange som har kommet med bidrag til debatten om hva elevene trenger i fremtiden, men disse kompetansene går igjenbåde i internasjonale og nasjonale sammenhenger:
skills_no_nou7.jpg